Not known Facts About aukcija stecaj

Keep away from using any URLs that trigger redirects or error codes and become reliable in utilizing your preferred URLs (with or with out www.), appropriate protocols (http vs. https) and trailing slashes. Incorporate and Optimize your XML sitemap

20 Treba imati u vidu da svi slu~ajevi, ~ak i u "prvom talasu" turbo-folka, ne potpadaju pod opisani design. Tim povodom je interesantno zapa`awe B. Dimitrijevi a, koji ka`e slede e: "S druge strane, tekst jednog od prvih i najve ih hitova klasi~nog turbo-folka, duet Cece i Mire [kori "Ne ra~unaj na mene", govori o odupirawu patrijarhalnim stegama, o mogu oj emotivnoj nezavisnosti i ekonomskoj samostalnosti mladih `ena, pa tako obavqa upravo emancipatorsku ulogu.

e svedo~i o Professional`imawu uticaja i postojawu referenci na muzi~ke `anrove potekle sa Zapada, kao to su pop i rok. Govore i o ovom me awu, Longinovi izvodi slede i zakqu~ak: "Najsumwivija ~iwenica u vezi sa turbo-folkom je lako a sa kojom (on) apsorbuje i stapa kulturne elemente koji bi trebalo da budu uzajamno iskqu~ivi".thirteen Potreba da se citiranim/recikliranim muzi~kim segmentima pripi e neko "dato" kulturno jezgro koje ujedno iskqu~uje "strane" muzi~ke elemente14 zapravo je esencijalisti~ki stav: tim povodom se zaboravqa da postoje i druge muzike koje se koriste principom fuzije i `anrovskog kros-overa, dok pitawe mere esteti~nosti tako nastalog spoja treba prepustiti istra`ivawima zakonomernosti stila i ispitivawu recepcije i ukusa publike. Teorije preuzimawa imaju jo jednu manu: one konstituisawe turbo-folka posmatraju kao simplifikovan proces, kroz koji se elementi jedne muzike (vokalne melodije poreklom sa Orijenta, "egzoti~na muzika") ve ta~ki prikalemquju onima poteklim sa Zapada (odre

^etvrto, nadzorni organi moraju da budu nezavisni od politi~kog procesa, upravo zbog neophodnosti preduzimawa promptnih korektivnih akcija. Ovo je mogu e jedino ukoliko se nadzorni proces poveri politi~ki nezavisnoj centralnoj banci. Pored ovih preduslova, mora se obezbediti jo nekoliko institucionalnih faktora, kao to je pravni okvir za ovakav sistem. Zatim, treba podsticati razvoj dugoro~nog zadu`ivawa, pogotovo kroz insistirawe na cenovnoj stabilnosti, koja vodi i stabilnosti kamatnih stopa, bez koje nema dugoro~nog investirawa. Tako

ene beneficije. Grupa Ujediwene evropske levice (GUE) je, sa 41 poslanikom (iz 10 dr`ava), peta po snazi frakcija unutar EP.

uje prostor i vreme. Besnilo je sabirna `i`a svih motivacija u ovoj kwizi, most me

Od svih promena koje su se dogodile poèetkom dvadesetog veka, najznaèajnija za buduãnost svakako je uspon Sjedinjenih Amerièkih Drzava. Amerika je postala prisutna u zivotima ljudi sirom sveta kao politièka i ekonomska sila, kao i putem svog kulturnog uticaja. Repertoar predstava o Americi koji je postojao èak i pre njenog otkriãa dopunjavan je, u dvadesetom veku, uglavnom zahvaljujuãi sredstvima masovne komunikacije, masovnim medijima kao sto su filmovi, radio, televizija, novine i muzièka industrija koji su stvarali spoljasnji imidz ove zemlje. I danas, dok se politièki, ekonomski i vojni uticaj Sjedinjenih Drzava siri, uticaj amerièke kulture na zivote ljudi sirom sveta vrsi se najvise putem industrije zabave i kulturnih sadrzaja koji ispunjavaju slobodno vreme ljudi.

Uvod Savremeni svet, koji te`i sve ve oj povezanosti i me

a u romanu. Opisano "normalno stawe" uskoro e se izmeniti pod dejstvom virusa (pojavi e se specifi~ni simptomi bolesti), a motivacija u romanu tako

ivawe mo i u teoriji razmatra kulturalni aspekt mo i, i to interpretativna perspektiva mo i. Qudi svet oko sebe vide i razumeju na razli~ite na~ine, pa ga stoga i druga~ije interpretiraju. Ukoliko postoji mogu nost kontrole interpretirawa realnosti od strane onih koji poseduju mo , mo`e se govoriti o interpretativnoj mo i. Teorijsku podlogu ovoj perspektivi mo i postavio je Lukes (1974), koji razmatra tri pristupa u razumevawu mo i, i to jednodimenzionalni, dvodimenzionalni i trodimenzionalni pristup. Kod prvog pristupa, mo postoji ako se javi konflikt i sukob interesa u odlu~ivawu, pa superiornija strana here prevlada. Kod dvodimenzionalne mo i konflikt je skriven, latentan, a superiorniji pojedinac ima mo nedono ewa odluka, jer spre~ava da do konflikta uop te do

Filozofsko pitanje Sta je vreme? svodi se na mrezu razlièitih pitanja. Neka od njih su nezavisna jedna od drugih, dok odreðeni stav u odnosu na neke probleme implicira glediste o drugima. Issue smera vremenskog kontinuuma je jedan od onih read more problema koji stoji u kompleksnim vezama ne samo u odnosu na razlièita filozofska stanovista, veã je u pravom smislu interdisciplinaran. Njegova potpuna diskusija morala bi da uzme u obzir rezultate moderne fizike, kosmologije, antropologije, nauke o jeziku. Cilj ovog rada biãe skromniji: da ispita sta filozofska analiza moze da doprinese njegovom resavanju. Argumentisaãe se u prilog tezi da, ako se ovaj difficulty shvati u odreðenom uzem smislu (tj. ako se postavlja nezavisno od pitanja o vremenskom toku, ontoloskom statusu vremenskih ekstaza), odgovor na njega zavisi od potpuno empirijskih razloga, tako da se pravi filozofski doprinos svodi na njegovu taènu formulaciju i uviðanje pravih implikacija svakog od moguãih empirijskih resenja.

u 35 i 55 godina odrastale u vremenu kada je simboli~ka funkcija bila u mirnom nivou, a da su osobe preko 55 godina tokom svog odrastawa Professional le kroz time period poja~anog dejstva simboli~ke jezi~ke funkcije.

ewem na jednu dominantnu paradigmu (indukovanost ideolo kom matricom, kopirawe i reciklirawe muzi~kih stilova Turske i Gr~ke), ve se moraju posmatrati kao rezultat intersekcija razli~itih muzi~kokulturnih diskursa na sinhronijskoj i dijahronijskoj osi. Roj [uker (Roy Shuker), u svojoj postavci pojma `anra u popularnoj muzici, ka`e da mnogi (muzi~ki) primeri jasno demonstriraju da se granice `anrova moraju tretirati kao visoko fluidne.6 Upravo je to klizno mesto mnogih interpretacija: poku aj da se muzi~ki, a potom i svi drugi aspekti turbo-folka svedu na jedan (ekskluzivan) design i tretirawe prisustva elemenata drugih muzi~kih kultura, modela pona awa i ideologija kao nasilan i neuspeo poku aj fuzije.seven Naredni challenge kod `anrovskog odre

Murmanska), to je nenametqivo uvodilo Ruse/Sovjete kao najve e prijateqe i saveznike DFJ, koja je ve usvojila dru tveno - ekonomski sistem sovjetskog tipa. Petrogradska ulica je, razumqivo, postala Lewingradska, dok je elitna Krunska ulica postala Moskovska. U velikoj meri nestaju imena sa rojalisti~kim ili crkvenim prizvukom, posebno ona iz novijih vremena. Novi datumi koje treba proslavqati obele`eni su ve tada read more - 7. jul, 29. novembar, 27. mart. Centralni gradski trg postaje Trg Republike. JNA i Crvena Armija dobijaju dva velika bulevara kojima se prilazi gradu sa juga i sa istoka, a general @danov Resavsku ulicu, u kojoj su se nalazile brojne institucije vojske. Nestaje Matije Bana i Pa i a. Zanimqivo je da je ba 1946. ponovo o`ivqen kult Gavrila Principa, koji sada stoji umesto Bosanske ulice. Javqa se i jedno nepoliti~ko, pa pritom jo i englesko ime - Golsvortijeva, po piscu realisti~kih romana sa jakom socijalnom bojom. Od pisaca tu je jo i Nu i . Kao to vidimo, nisu svi novi nazivi bili iz repertoara pobednika i wihove partije. Nakon to je veliki komi~ar ^arli ^aplin pozdravio ''novi svet'' Jugoslavije, Venizelosova ulica ponela je 1946. wegovo ime.63 Brijanova ulica postala je Dragoslava Jovanovi a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Not known Facts About aukcija stecaj”

Leave a Reply

Gravatar